Ízotthon betöltés folyamatban...


Technikai kérdése van? Hibát talált az oldalon? Nem működik egy funkció az oldalon?

Keresse technika csapatunk ügyfélszolgálatát a Net Világ Technology ahol a szakember segít Önnek a technikai probléma elhárításában, vagy a hiba javításában.

Tekintse át a megoldásért: TUDÁSBÁZISUNKAT
Inkább telefonos segítséget kérek az ügyfélszolgálatuktól: 06/48/952-374
Inkább írásban kérek segítséget a technikai csapatuktól: SEGÍTSÉG KÉRÉSE
Hibát találtam és beadok egy hibajegyet a technikai csapatuknak: HIBA BEJELENTÉSE


A technikai csapat telefonos elérhetősége minden munkanapon 10 - 17 óra között lehetséges. Átmeneti terheltség miatt előfordulhat, hogy üzenetrögzítő fogadja a hívását, mondja el rövid szöveges üzenetét ebben az esetben. A technikai csapatunk csak is a weboldal működésében tud a segítséget nyújtani Önnek. Megrendeléssel, fizetéssel vagy számlázással kapcsolatban keresse az Ízotthon Top-Dinner Bt.-ét a honlapon található elérhetőségén.

 3526 Miskolc Állomás út 2.  +36 (30) 396 6125  06 (46) 322 355  Ügyfélszolgálat: 07:00 - 12:00-ig  konyha.izotthon@gmail.com


Tisztelt Megrendelőink!

Az Önök elégedettsége a legfontosabb számunkra, ezért rendszerünk sikeres működéséhez kérjük az Önök együttműködését annak érdekében, hogy esetleges problémáikkal kapcsolatban naprakész információink legyenek.

Szeretnénk, ha segítenék munkánkat azzal, hogy megosztják velünk a szolgáltatásainkkal, valamint az ételeinkkel kapcsolatos tapasztalataikat, lehetőséget teremtve számunkra az Önök elégedettségének a növelésére.

Ennek szellemében kérjük, bárminemű észrevételüket a lehető leghamarabb jelezzék a szállítóinknak vagy elektronikus ( e-mail) levélben. mert így pontosabb képet kapunk a problémákról, amiket ezáltal könnyebben tudunk orvosolni.

Panaszkezelési Szabályzat

A Top-Dinner Bt, adószáma:22118497-2-05 3534 Miskolc Szarkahegy utca 80. , a továbbiakban: Ízotthon ügyfelei panasz kezelési igényeinek magasabb szintű kielégítése és hatékony kezelése érdekében alakította ki az alábbi szabályzatot.

A szabályzat alapelvei

A panaszok teljes körű kivizsgálásának és megválaszolásának elve:

Az Ízotthon jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve és felismerve azt, hogy a céggel szemben felmerült panaszok fontos ismereteket hordoznak a szervezet számára, kimondja, hogy valamennyi panaszt teljes körűen kell kivizsgálni és megválaszolni. Az Ízotthon a panaszok kivizsgálást követően köteles olyan választ adni, amelyben részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára.

A panasz megkülönböztetés nélküli elbírálásának elve:

Az Ízotthon a panaszokat és a panaszosokat mindenfajta megkülönböztetés nélkül, egyenlően, ugyanazon eljárás keretében és szabályai szerint kezeli.

A szabályzat hatálya

Személyi hatálya

A jelen szabályzat hatálya kiterjed minden az Ízotthon alkalmazásában álló panaszkezelési munkatársra.

Az Ízotthon valamennyi panaszkezeléssel foglalkozó munkatársa a jelen szabályzat rendelkezéseit köteles megismerni, azok betartásáért felelősséggel tartozik.

Tárgyi hatálya

A szabályzat hatálya a III.1. pont szerinti bejelentésekkel kapcsolatos panaszkezelési tevékenységre terjed ki. A panasznak nem minősülő bejelentések kezelése az Iratkezelési és ügyviteli szabályzatban meghatározottak szerint történik.

Kapcsolódó szabályzatok

ÁSZF

Személyes adatok védelméről szóló adatkezelési szabályzat

Részletes rendelkezések

A panasz

Panasz az Ízotthon tevékenységével, szolgáltatásával, termékével vagy mulasztásával szemben felmerülő minden olyan kifogás, amelyben a panaszos egyértelműen az Ízotthon eljárását (különösen: szolgáltatási, ügyintézési, nyilvántartási hiba) kifogásolja.

Nem minősül panasznak, ha az ügyfél az Ízotthon általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel.

A panaszos

Panaszos lehet az Ízotthon pénzügyi szolgáltatási tevékenységének igénybe vevője.

A panasz bejelentésének módjai

Szóbeli panasz

Mint az Unióban letelepedett, online adásvételi szerződésekben érintett azon kereskedő kötelesek vagyunk egy vagy több alternatív vitarendezési fórumot igénybe venni a fogyasztókkal fennálló vitáik rendezéséhez, ezért tájékoztatnunk kell a fogyasztóinkat az online vitarendezési platform létezéséről, valamint arról a lehetőségről, hogy az online vitarendezési platform felhasználható a vitáik rendezéséhez. Az online vitarendezési platform az ec.europa.eu/odr (aktív)linken érhető el.

Telefonon: a +36 30 396 6125-s telefonszámon, a telefonon közölt szóbeli panaszt a hét minden munkanapján, 7 órától 12 óráig az Ízotthon folyamatosan fogadja.

Írásbeli panasz

Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tenni.

A panasz képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén az Ízotthon vizsgálja a benyújtási jogosultságot, amelyet a benyújtó meghatalmazással igazol.

A panasz kezelése, nyilvántartása

A panasz kezelése

Az Ízotthon a panaszt minden esetben nyilvántartásba veszi. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a Személyes adatok védelméről szóló szabályzat rendelkezései szerint, az azonosítás céljából bekért adatok ne sértsék az adatvédelmi előírásokat, és ne szolgáljanak más, a panaszügyek regisztrálásán kívüli egyéb adatgyűjtési célt.

Az Ízotthon kizárólag a panaszkezelés okán birtokába került személyes adatokat az 1 hónapos panasz megőrzési idő leteltét követően törli vagy más módon egyedi azonosításra alkalmatlanná teszi.

A felmerülő panaszokat amennyiben ez lehetséges azonnal orvosolni kell, ilyen esetben panasz-ügyintézési eljárás nem indul.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

A panasz nyilvántartása

Az Ízotthon a beérkezett panaszokat egységes elvek szerint nyilvántartja.

Az Ízotthon a nyilvántartását úgy alakította ki, hogy abból a válaszadási határidő egyértelműen megállapítható.

A nyilvántartás alkalmas arra, hogy:

 1. a panaszokat azok témája szerint csoportosíthassa;
 2. a panasz okát képező tényeket és eseményeket feltárhassa és azonosíthassa;
 3. megvizsgálhassa, hogy a b) pontban rögzített tények és események hatással lehetnek-e más eljárásra vagy termékre, szolgáltatásra;
 4. eljárást kezdeményezhessen a feltárt, b) pontban rögzített tények és események korrekciójára;
 5. összefoglalhassa az ismétlődő vagy rendszerszintű problémákat, a jogi kockázatokat.

A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díjat az Ízotthon nem számít fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

A panasz-ügyintézés nyelve a magyar.

A panasszal kapcsolatos végleges döntés az ügyvezető igazgató hatásköre. Az ügyvezető igazgató döntését minden esetben az érintett szakmai terület vezetőjének bevonásával hozza meg.

A panasszal kapcsolatos döntéshozatalban nem vehet részt az Ízotthon olyan alkalmazottja, aki a sérelmezett intézkedésben vagy döntésben részt vett.

Szóbeli panasz

A szóbeli - ideértve a személyesen és telefonon tett - panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni.

Telefonon közölt panasz esetén biztosítani kell az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.

Írásbeli panasz

Az ügyfél írásbeli panaszát az Ízotthon a beérkezést követően haladéktalanul továbbítja a panaszt az érintett szakmai terület részére. Az Ízotthon bármely formában benyújtott írásbeli panaszt befogad.

Személyesen benyújtott írásbeli panasz esetén a panaszos megkapja az általa benyújtott panasz egy, az átvétel igazolásával ellátott eredeti példányát.

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 naptári napon belül kell megküldeni az ügyfélnek.

A panaszkezelés során az ügyféltől kérhető adatok:

 • neve;
 • azonosító szám;
 • lakcíme, székhelye, levelezési címe;
 • telefonszáma;
 • értesítés módja;
 • panasszal érintett termék vagy szolgáltatás;
 • panasz leírása, oka;
 • panaszos igénye;
 • a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata;
 • a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő termék, vagy annak maradéka;
 • meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

Amennyiben a panasz kivizsgálásához az Ízotthonnak az ügyfélnél rendelkezésre álló további - így különösen az ügyfél azonosításához, a panasszal érintett jogviszonnyal kapcsolatos - információra van szüksége, úgy haladéktalanul felveszi az ügyféllel a kapcsolatot, és beszerzi azokat.

A Panaszkezeléssel kapcsolatos döntés közlése

Az Ízotthon a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű indokolással ellátva, és azt írásba foglalva továbbítja a panaszos részére.

Ha az érdemi döntést közlő dokumentum jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell.

Az Ízotthon válaszát oly módon küldi meg az ügyfél részére, amely alkalmas annak igazolására, hogy a küldeményt kinek a részére küldte meg, emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény elküldésének tényét és időpontját is.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

 1. Miskolc város Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (Cím: 3525 Miskolc, Városháztér 1.)
 2. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli út 1.)
 3. az ügyfél döntése alapján a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz.

Az Ízotthon a panaszt és az arra adott választ 1 hónapig őrzi meg.

A panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség

A panaszkezelésről szóló Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) tartalmazza a panasz-ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalókat, a felügyelő hatóságok megnevezését, melyeknél az ügyfél panaszával eljárást kezdeményezhet, továbbá tájékoztatja a panaszost az elutasítás esetén igénybe vehető békéltetés vagy közvetítés lehetőségéről, illetve egyéb jogorvoslati lehetőségekről, valamint azok igénybe vételének esetleges jogszabályi határidőiről.

Az Ízotthon internetes honlapján közzé teszi a Tájékoztatót.

A panasz-ügyintézést ellátó szakmai terület meghatározása

A panaszfelvételt és a panasz-ügyintézést a panasszal érintett szakmai terület az Iratkezelési és ügyviteli szabályzata szerint végzi. A panasz egységesen, egyedi regisztrálásra kerül.

A panasz-ügyintézés során, amennyiben a panaszos az Ízotthon elsődleges válaszával nem elégedett, biztosítani kell az azt ellátó szakmai terület munkatársainak pártatlanságát és elfogulatlanságát.

Panasz-ügyintézéssel kapcsolatos feladat-és felelősségi körök

A panaszkezelés rendszerét és folyamatát alapvetően a jelen szabályzat és az Iratkezelési és ügyviteli szabályzat általános ügykezelési eljárása határozza meg.

A panasz-ügyintézéssel kapcsolatos utólagos teendők

A panaszokkal kapcsolatos írásban vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat az Ízotthon a panasz alapjául szolgáló jogviszonyra előírt bizonylat-megőrzési szabályoknak megfelelően megőrzi.

Az Ízotthon a panaszok nyilvántartását oly módon alakította ki, hogy az alkalmas legyen statisztikák készítésére, melyek célja többek között a panasz-ügyintézés hatékonyságának mérése, illetve a panaszügyekből levonható tapasztalatok beépítése a szolgáltatási folyamatba.

Záró rendelkezések

A szabályzat rendelkezéseit ezen időponttól kezdve: 2023.01.01, visszavonásig kell alkalmazni. A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.Megjegyzés

Ez a dokumentum a Konyhamester CMR 1.2 szoftver hozta létre. Ez nem egy automatikusan generált dokumentum. Ennél fogva a szoftver készítői a dokumentum tartalmáért jogi felelőség nem terheli. 
Net Világ Technology© - Varga Jácint & Varga Dávid jogtulajdonos szerzői technológiai jogát képzik! Minden jog fenntartva! Telephely: 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26.  

Net Világ | AllSafe WAAP | AllSafe WAAP Jogok | Technology | Tudásbázis| Ügyfélportál