Ízotthon betöltés folyamatban...


Technikai kérdése van? Hibát talált az oldalon? Nem működik egy funkció az oldalon?

Keresse technika csapatunk ügyfélszolgálatát a Net Világ Technology ahol a szakember segít Önnek a technikai probléma elhárításában, vagy a hiba javításában.

Tekintse át a megoldásért: TUDÁSBÁZISUNKAT
Inkább telefonos segítséget kérek az ügyfélszolgálatuktól: 06/48/952-374
Inkább írásban kérek segítséget a technikai csapatuktól: SEGÍTSÉG KÉRÉSE
Hibát találtam és beadok egy hibajegyet a technikai csapatuknak: HIBA BEJELENTÉSE


A technikai csapat telefonos elérhetősége minden munkanapon 10 - 17 óra között lehetséges. Átmeneti terheltség miatt előfordulhat, hogy üzenetrögzítő fogadja a hívását, mondja el rövid szöveges üzenetét ebben az esetben. A technikai csapatunk csak is a weboldal működésében tud a segítséget nyújtani Önnek. Megrendeléssel, fizetéssel vagy számlázással kapcsolatban keresse az Ízotthon Top-Dinner Bt.-ét a honlapon található elérhetőségén.

 3526 Miskolc Állomás út 2.  +36 (30) 396 6125  06 (46) 322 355  Ügyfélszolgálat: 07:00 - 12:00-ig  konyha.izotthon@gmail.com


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


1,531 Gdpr Compliance Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

A Top Dinner Bt. 3523 Miskolc, Szarkahegy utca 80. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint a www.izotthon.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője, ez úton teszi közzé a Weboldal használata során végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató, regisztráló, felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a Weboldal használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

Alapelvek

Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, (a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés tényéről, az érintettek köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, illetve az adatkezelés nyilvántartási számáról.

Fogalom meghatározások (Infotv. 3. §) érintett/felhasználó:

bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított természetes személy:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés 

különleges adat: az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat; 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

adatkezelő (Szolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja. A jelen adatkezelés során az adatkezelő a Top-Dinner Bt.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;  

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; 

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

Az adatkezelés jogalapja (Infotv. 5-6 §)

A Top-Dinner Bt. személyes adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása. A felhasználó a hozzájárulását a weboldalra történő regisztrációval egyidejűleg adja meg. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés (Általános szerződési feltételek) végrehajtása. A jelen Adatkezelési tájékoztató a szerződés mellékletét képezi, mely tartalmaz minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése céljából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. Az ÁSZF a letölthető dokumentumok a felső menüből vagy közvetlenül az adott oldalon a nyomtatás gombra kattintva és nyomtatás PDF fajlba.

A Top-Dinner Bt. az adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával kezeli. Adatkezelésének célja a rá vonatkozó szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve termék vagy szolgáltatás megrendelése esetén az érintett fizetési kötelezettségének érvényesítése 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (Infotv. 4.§. (2) bek.)

A Top-Dinner Bt. az érintett által átadott adatokat kizárólag a jelen tájékoztatóban és az ÁSZF-ben meghatározott célból kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A Top-Dinner Bt. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ (3) és (4) bek.)

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatkezelési kör az Infotv. 20. § (1) bekezdése alapján:

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Felhasználói név, jelszó, bizonyos esetekben titulus vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím, a regisztrációkori eszköz típusa, operációs rendszer.

Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi személy.

Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal, illetve kérelemre. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti munkavállalói útján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján.  

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelvek (Elker tv. 13/A. §)

A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 

A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. 

Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A vonatkozó jogszabály értelemében, mivel az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a Top-Dinner Bt. tájékoztatási kötelezettségének a fenti információk nyilvánosságra hozatalával tesz eleget. A fenti jogszabályi rendelkezések alapján, a Top-Dinner Bt. az általa végzett adatkezelésről az alábbi tájékoztatást adja: 

A Felhasználók a Weboldalon, valamint a telefonbeszélgetés során kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

• A Weboldal szolgáltatásainak igénybevételére irányuló regisztráció, valamint a telefonbeszélgetés során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. rész).
• A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, azok használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész).


I. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése


1.)  Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Weboldalt, üzemeltető Top Dinner Bt.

Székhelye: 3523 Miskolc, Szarkahegy utca 80.

Cégjegyzék szám: 05-06-014973,

Adószám: 22118497-2-05,

2.) A kezelt adatok köre


A Weboldal használata során A regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe tudja venni (a továbbiakban: „Regisztráció”).

A Regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):


• teljes név* 

• e-mail cím*

• jelszó*

• szállítási cím (szállítási név, utca név, házszám, település, irányítószám) *

• telefonszám*

• vezetékes telefonszám

• megjegyzés


Gazdasági társaságok (vállalati, céges fiók) esetén:


• vállalkozás neve*

• adószáma*

• telepehelye

• székhelye*

• telefonszám

• mobil telefonszám*

• email cím*

• megjegyzések


A megrendelés során lehetőség van továbbá a következő adatok megadására:

• megjegyzés


A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

• Saját profil


A regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó Saját profilját, amely az alábbi adatokat tartalmazza:


• a Felhasználó regisztráció során megadott adatai,


A saját profil használata során a Felhasználónak lehetősége van a megadott adatait módosítani. Telefonon történő megrendelés során:
• megrendelő neve (nem kötelező)

• szállítási cím (szállítási név, utca név, házszám, település, irányítószám) *

• telefonszám *Számlakiállítással összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Az adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő számlakiállítás során adatot kezel az alábbiak szerint:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, lakcím

Az érintettek kategóriái: az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: az adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő számlakiállítás.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő számlakiállítás kapcsán a gdpr 6. Cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőnek a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban – így különösen áfa tv., szám. Tv. – meghatározott jogi kötelezettségének teljesítése. Jog vagy igényérvényesítés során, valamint jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelése során a gdpr 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama a számla kiállításától számított 8 év, valamint a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban – így különösen áfa tv., szám. Tv. - meghatározott időtartam. A jogszabályok által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kiállított számlák kapcsán kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok az adatkezelő által előzetesen auditált, az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló, az adatkezelő részére számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységet végző harmadik félnek továbbításra kerülnek, mely adattovábbítást az adatkezelő a harmadik féllel a gdpr 28. Cikk (3) bekezdése szerinti adatfeldolgozási szerződésben is megerősíti. Valamint az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén a fentiek részére történhet adattovábbítás.

Adatkezelés technikája az adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon) és elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.


Pénzvisszatérítéssel összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Az adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő pénzvisszatérítés során adatot kezel az alábbiak szerint:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, lakcím, bankszámlaszám.

Az érintettek kategóriái: az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló érintettek, akik részére jogszerűen pénzvisszatérítés jár.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: az adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő pénzvisszatérítések végrehajtása.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő pénzvisszatérítés kapcsán a gdpr 6. Cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőnek a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban – így különösen áfa tv., szám. Tv. – meghatározott jogi kötelezettségének teljesítése. Jog vagy igényérvényesítés során, valamint jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelése során a gdpr 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama az utalástól számított 8 év, valamint a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban – így különösen áfa tv., szám. Tv. - meghatározott időtartam. A jogszabályok által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kiállított számlák kapcsán kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok az adatkezelő által előzetesen auditált, az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló, az adatkezelő részére számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységet végző harmadik félnek továbbításra kerülnek, mely adattovábbítást az adatkezelő a harmadik féllel a gdpr 28. Cikk (3) bekezdése szerinti adatfeldolgozási szerződésben is megerősíti. Valamint az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén a fentiek részére történhet adattovábbítás.

Adatkezelés technikája az adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon) és elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.


Kép-és hangfelvételek készítésével és közzétételével összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Az adatkezelő főtevékenysége körében tömegfelvételnek minősülő/vagy nem minősülő kép- és/vagy hangfelvételt, illetve írásbeli összefoglalót készíthet. Az adatkezelés fő szabály szerint az érintett előzetes tájékoztatás utáni kifejezett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag a szükséges személyes adatokat kezelje. Az érintett hozzájáruló nyilatkozata birtokában az adatkezelő szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából weboldalán: https://izotthon.hu, valamint az általa üzemeltetett, weboldaláról is elérhető közösségi média felületein híreket, bejegyzéseket, továbbá kép- és/vagy hangfelvételeket tehet közzé. Az adatkezelés időtartama alatt az érintett bármikor kérheti ezen személyes adatai törlését, és tudomásul veszi, hogy azok eltávolítására az adatkezelő egyoldalú döntése alapján bármikor sor kerülhet. Az adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, képfelvétel, kép-és hangfelvétel, tartózkodási hely.

Az érintettek kategóriái: az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: az adatkezelő főtevékenysége körében készített kép-és hangfelvétel (video) közzététele.

Adatkezelés jogalapja: a gdpr 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a gdpr 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulása. Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a gdpr 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: az érintett, vagy képviselője által az adatkezelőhöz intézett személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat kivizsgálását – amennyiben kérése megalapozott - követően az érintett személyes adatai – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól a tömegfelvételnek minősített kép-és hangfelvétel, valamint az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.

 Nyereményjátékokkal összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Az adatkezelő szolgáltatásai népszerűsítése céljából nyereményjátékokat szervezhet. Az érintett a nyereményjátékra az adatkezelő weboldalán, vagy az adatkezelő által a nyereményjáték szabályzatban meghatározott weboldalon, közösségi média felületen elektronikus formában iratkozhat fel, melynek feltétele jelen adatkezelési tájékoztató megismerése és elfogadása. Az adatkezelő semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat az adatkezelő köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni. Az adatkezelő biztosítja, hogy a nyereményjátékon való részvételről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. Az adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: titulus, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím.

Az érintettek kategóriái: a nyereményjátékban résztvevő érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: nyereményjáték, sorsolás lebonyolítása.

Adatkezelés jogalapja: a gdpr 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a gdpr 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: a nyertes játékos adatait az adatkezelő a nyeremények átadásától számított 5 évig kezeli. Azon játékosok adatait, akik részt vettek, de nem nyertek a nyereményjáték során az adatkezelő a nyeremény átadását követő 30 napig őrzi meg, ezt követően törli azokat. Az érintett, vagy képviselője által az adatkezelőhöz intézett személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat (leiratkozás) kivizsgálását – amennyiben kérése megalapozott - követően az érintett személyes adatai – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.


Hírlevélküldés során megvalósuló adatkezelés

Előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján az adatkezelő tevékenységéről, legfontosabb híreiről, szolgáltatásairól, kedvezményeiről, szolgáltatásai népszerűsítése céljából, e-mail és sms formájában hírleveleket küld az érintett részére. Az érintett a hírlevélre az adatkezelő https://izotthon.hu weboldalán, valamint az adatkezelő által üzemeltetett közösségi média felületeken elektronikus formában iratkozhat fel, melynek feltétele jelen adatkezelési tájékoztató megismerése. Az adatkezelő semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat az adatkezelő köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni. Az adatkezelő biztosítja, hogy a hírlevelekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon az izotthon.konyha@gmail.com címre küldött kéréssel. Az adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: titulus, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím.

Az érintettek kategóriái: a hírlevélre feliratkozó érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: hírlevélküldés.

Adatkezelés jogalapja: a gdpr 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a gdpr 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: az érintett, vagy képviselője által az adatkezelőhöz intézett személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat (leiratkozás) kivizsgálását – amennyiben kérése megalapozott - követően az érintett személyes adatai – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adattovábbítással érintett vállalkozás, mely részére az sms hírlevél küldés technikai lebonyolítása érdekében az érintettek telefonszámai továbbításra kerülnek: cégnév: Net Világ Technology - Varga Jácint egyéni vállalkozó 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26.

Adatkezelés technikája: az adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatják.Közérdekű tájékoztatás során megvalósuló adatkezelés

Az adatkezelő tevékenységéről, legfontosabb híreiről, szolgáltatásairól, kedvezményeiről, szolgáltatásai népszerűsítése céljából, e-mail és telefonhívás formájában tájékoztatást küld az érintett részére. Az adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: titulus, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, érintett társaság székhely-, telephely címe

Az érintettek kategóriái: az adatkezelő főtevékenysége ellátása során az adatkezelővel közvetlenül, vagy közvetetten (üzleti) kapcsolatba került, vagy kerülő (potenciális) természetes személyek, jogi személyek, és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint civil szervezetek képviselői természetes személyi minőségben, akik székhelyének címét érinti az adott esemény, rendezvény útvonala.

A kezelt személyes adatok forrása: az adatkezelő a személyes adatokat bárki által nyilvánosan elérhető céginformációs nyilvántartásból (e-cégjegyzék, opten) nyeri, továbbá számos esetben előfordul, hogy az adatok forrása maga az érintett, tekintettel arra, ha az adatkezelő és az érintett között fennállt, vagy fennáll valamilyen jogviszony.

Adatkezelés célja: az adatkezelő és az érintett közötti új, folyamatos, vagy folyamatosan visszatérő, megújuló, vagy megismétlődő szolgáltatás nyújtással összefüggő teljesítéséhez, megrendelés teljesítéséhez, vagy közérdekű tájékoztatáshoz kapcsolódó kommunikáció és a megfelelő működés biztosítása, kapcsolattartás, valamint az adott rendezvénnyel, eseménnyel összefüggő közérdekű tájékoztatás.

Adatkezelés jogalapja: a gdpr 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke. Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a gdpr 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: az adatkezelő a személyes adatokat az érintettek tiltakozási jogának gyakorlásáig kezeli, legfeljebb azonban szerződéses, illetve üzleti kapcsolat, vagy az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig (általános jogérvényesítési elévülési határidő). Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az adatkezelő fér hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az adatkezelő az érintett személyes adatait a gorgias rendszerben elektronikusan kezeli.

Profilalkotás: az adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.Panaszkezeléssel összefüggésben megvalósuló adatkezelés


Az adatkezelő fogadja az írásban és telefonon (weboldalán, postai levélben vagy email-ben) beérkező panaszokat főtevékenységének ellátásával, szolgáltatás nyújtásával összefüggésben. Ennek keretében az adatkezelő az érintett személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:


Kezelt személyes adatok köre: panaszos vezeték- és keresztneve, titulusa, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), lakcíme, általa a panasszal kapcsolatban közölt egyéb személyes adat, ügyszám, aláírás, meghatalmazott közreműködése esetén a meghatalmazott személy vezeték és keresztneve, titulusa, valamint születési helye és ideje, anyja neve.

Az érintettek kategóriái: az adatkezelőhöz panaszt benyújtó érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: panasz kivizsgálása, orvoslása.

Adatkezelés jogalapja: a gdpr 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: panasz orvoslása, legfeljebb az igényérvényesítés ideje (5 év általános elévülési idő). Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a panaszkezelés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az adatkezelő férhet hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az adatkezelő az érintett személyes adatait a gorgias rendszerben elektronikusan, és manuálisan (papír alapon) kezeli.

Profilalkotásaz adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.Megkeresésekkel, észrevételekkel összefüggésben megvalósuló adatkezelés


Az adatkezelő fogadja az írásban, telefonon (weboldalán, postai levélben vagy email-ben) beérkező megkereséseket, javaslatokat főtevékenységének ellátásával, valamint szolgáltatásának folyamatos fejlesztésével összefüggésben. Ennek keretében az adatkezelő az érintett személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre: az érintett vezeték- és keresztneve, titulusa, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), lakcíme, általa közölt egyéb személyes adat, aláírás, észrevétel.

Az érintettek kategóriái: az adatkezelőhöz véleményt, javaslatot, észrevételt benyújtó érintettek.

A kezelt személyes adatok forrása: az érintett.

Adatkezelés célja: szolgáltatás fejlesztés, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: a gdpr 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: 5 év általános elévülési idő. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

Hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az adatkezelő férhet hozzá.

Adattovábbítás: a személyes adatok harmadik félnek továbbításra kerülnek a Top-Dinner Bt. a vele szerződéses viszonyban álló ügyfélszolgálat és fejlesztő vállalkozás részére azaz Net Világ Technology - Varga Jácint egyéni vállalkozó 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26. részére ahol az észrevételétjavaslatot feldolgozzák jövőbeni fejlesztések során felhasználják, az adatott ezen túlmenően további felek részére az adatgazda és vele szerződésben álló adatkezelő vállalkozás az adatokat rajtuk kívülálló fél részére nem továbbítja és nem adja át kivéve, ha az érintett és az adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

Adatkezelés technikája: az adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan, és manuálisan (papír alapon) kezeli.

Profilalkotás: az adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

Érintetti jogok: az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatják.3.) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

• A Weboldalon történő regisztráció és a Weboldal használata (megrendelés) során: Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódóadatbázis kezelése, a megrendelés teljesítése céljából az adatok továbbítása a Felhasználó által kiválasztott, az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló Partner étterem (a továbbiakban: „Partner”) részére, valamint kapcsolattartás.

• Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon történő regisztráció esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja visszaszemélyes adatai kezeléséhez. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

• Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy törölje a Saját profilt, amennyiben Felhasználó a regisztrációjától számított egy éven belül nem lép be a Saját profiljába, és a Felhasználónak a regisztrációsorán megadott e-mail címére küldött levélben megjelölt határidőn belül sem jelzi, hogy Saját profilját ne töröljék.

• Adatkezelő a telefonon történő megrendelés rögzítése során a következő célokra használja fel a személyes adatokat: A Felhasználó által megrendelt szolgáltatás teljesíthetősége céljából.

• A Felhasználóktól érkező, a Weboldal és a szerződött franchise partnerek által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentéspontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.

4.) Adattovábbítás

A Weboldalon elérhető szolgáltatás teljesítése érdekében Adatkezelő a Felhasználó Regisztráció során megadott adatai közül a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat – Felhasználó neve, e-mail címe, szállítási címe, telefonszáma, megjegyzés – átadja annak a Partnernek, amelytől a Felhasználó a Weboldalon elérhető szolgáltatást meg kívánja rendelni.

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok Partner részére történő átadását követően ezen adatok Partner általikezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal.

A Felhasználó a Partner adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Partner honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok Partner, részére történő átadását követően ezen adatok Partner, általikezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal.

A Felhasználó a Partner, adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Partner egyéb elérhetőségein, kaphat.

5.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A regisztráció vagy telefonbeszélgetés során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyesadataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje.

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelentájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon.

Amennyiben nem sajátszemélyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Telefonbeszélgetés megkezdésekor Adatkezelő tájékoztatja a hívás kezdeményezőjét az Adatkezelőszemélyéről, az adatkezelés céljáról (panaszkezelés) tájékoztatja továbbá arról a tényről, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a Weboldalon érhető el, valamint arról, hogy hogyan férhet hozzá.

6.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igény bevett Adatfeldolgozók a hatályosjogszabályok szerint jogosultak. Az adatok tárolását az Adatkezelő megbízásából eljáró végzi: -Profitárhely Kft Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. Az Adatkezelő csak az adott Felhasználó kifejezett írásos hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

7.) A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Személyes adatait a felhasználói fiókból közvetlenül is elérheti és le tudja tölteni.

A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@izotthon.hu e-mail címen vagy postailevél útján a következő postai címen: Top Dinner Bt. 3534 Miskolc, Szarkahegy utca 80. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával.  (Személyes adatait a felhasználói fiókból közvetlenül is elérheti és le tudja tölteni.)

Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított, azonnal, de előfordulhatnak speciális esetek adminisztratív akadályok esetén a megkeresést követően legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@izotthon.hu e-mail címen vagy a Top Dinner Bt. 3534 Miskolc, Szarkahegy utca 80. címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával.  (Személyes adatait a felhasználói fiókból közvetlenül is elérheti és le tudja tölteni.)

Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az info@izotthon.hu e-mail címén vagy postai úton az Top Dinner Bt. 3534 Miskolc, Szarkahegy utca 80. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával.

Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelésmegszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.

Az így zároltszemélyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adattörlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés irántikérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről (elérhetőséget lásd: jogorvoslatok).

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségteljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
• a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha - a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; - a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; - törvényben meghatározott egyéb esetben 

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fentihatáridőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

1. Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
2. Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
3. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
4. Telefonszám: +36 (1) 391-1400
5. Faxszám: +36 (1) 391-1410
6. Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
7. A honlap URL-je: http://www.naih.hu
8. Hivatali tárhely cím: rövid név: NAIH, KRID: 429616918
9. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálata
10. Telefonszám: +36 (1) 391-1400
11. Faxszám: +36 (1) 391-1410
12. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
13. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
14. Online ügyintézés elérhetősége: https://naih.hu/online-ugyinditas
15. A Hatóság adatvédelmi tisztviselője: dr. Kiss Attila
16. Telefonos elérhetősége: +36 (1) 391 1470 17. Elektronikus levélcíme: dpo@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés (Infotv. 22.§) 
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik 


Kártérítés (Infotv. 23.§)
Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott 8.) Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül –részletekben is közölni lehet.

A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

• az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája.
• Adatkezelő neve, elérhetősége;
• az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
• a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet.

 

A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

• az érintett személyes adatok köre;
• az érintettek köre és száma;
• az adatvédelmi incidens időpontja;
• az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
• az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

 

II. A Weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk – cookie-k

1.) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra, látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható.

Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) férnek hozzá.

Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák: Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a Felhasználó által használt operációsrendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal, illetve a Blog azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá másnagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

2.) Hogyan működik a "Belépve maradok" funkció?

Amennyiben a Felhasználó engedélyezi ezt, akkor az oldal elhagyása után is bejelentkezve marad a "Belépve maradok" funkció aktiválásával. Ebben az esetben a Felhasználó nem lesz tétlenség miatt vagy az oldalelhagyását követően rövidesen kijelentkeztetve, hanem 90 napig bejelentkezve tartja a rendszer, egy esetleges későbbi visszatéréshez, amikor már automatikusan a saját profiljába lesz bejelentkeztetve az oldalbetöltését követően. Ez a funkció normál bejelentkezés esetén is működik. Ha Felhasználó ki szeretne jelentkezni, akkor el kell látogatnia az oldalra (amennyiben bezárt azt) és a profiljánál a "Kilépés" gombra kattintani.

3.) Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt, megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal, használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon), illetve jelszavát megjegyzése céljából is felhasználhatja. Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról. Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

 4.) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal a felhasználói élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

5.) Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:

A Weboldal, tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat,  a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

6.) Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható.

Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról.

Ha sajátszámítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Önnevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések stb.) végrehajtani.

7.) Jogérvényesítési lehetőségek 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@izotthon.hu e-mailcímre, vagy az Top-Dinner Bt. 3523 Miskolc Szarkahegy út 80. postai címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év iCXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információtársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.


8.) A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldal aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


9.) Adattovábbítás és adatfeldolgozás


Az Infotv. 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal (webshop) adattovábbítási és feldolgozási tevékenysége körében a következőket:


Az adatkezelés és feldolgozás ténye, a kezelt adatok köre:


A továbbított adatok köre a weboldal üzemeltetésé és támogatás nyújtása az ügyfeleknek és azok érdekében: Név, cím, telefonszám, mobil telefonszám, cég neve, adószáma, székhelye, telephelye, bakkártyás tranzakciók visszaigazoló adatai (mint: siker, elutasítás, megszakítás, tranzakciós azonosító), partner adatok teljes köre, megrendelő adatainak teljes köre, üzenetek, megjegyzések, számla adatok, értékelések,  termék neve, fizetendő összeg, ip cím, böngésző típusa, használt eszköz fajtája, operációs rendszer típusa.

A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Név, cím, tranzakciós összeg, tranzakciós jogcím.

Az érintettek köre: A hosting és szupport szolgáltatás/online vásárlást végző valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal üzemeltetésé, technikai segítségnyújtás, adatbiztonsági tevékenység végzése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A törvényi előírás értelmében 8 év.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Hosting szolgáltatás és weboldal üzemeltetés: Varga Jácint egyéni vállalkozó - Net Világ Technology

Székhelye: 3700 Kazincbarcika Építők útja 20.

Személyes Ügyfélszolgálati iroda: 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26.

Személyes Ügyfélszolgálat: hétfő - péntek (munkanapokon) 10:00 - 17:00 ebédidő: 12:00 -13:00 zárva tart

Email: info@net-vilag.hu

Operátori felügyelet: 0-24 órában (webfelügyelet/ hosting)

Technikai ügyfélszolgálat: hétfő - péntek (munkanapokon) 10:00 - 17:00

Technikai ügyfélszolgálat elérhetősége: 06 (48) 952 374 munkaidőn kívül üzenetrögzítő

Email: hiba@net-vilag.hu

Partnerek technikai ügyfélszolgálat: 06 30 283 4380 (csak szerződőt partnereknek 0-24 hiba bejelentő száma)

Webfejlesztő technikai száma: 06 20 598 2056 (csak és kizárólag munkanapon 17:00 - 21:00 óra szerződőt partnereknek) 
illetve azok partnerei a Websupport Magyarország Kft.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a weboldal üzemeltetőt és fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése 


Tárhely és webhosting partner szolgáltató adatai:
 
Cégnév: Profitárhely Kft

Székhely: 6000 Kecskemét Szolnoki út 23.

Adószám: 23173080-2-03

Telefon: +36 20 254 0866

Ügyfélszolgálat: hétfőtől péntekig (munkanapokon) 08:00-16:00

Operátori felügyelet: 0-24 órában (szerver felügyelet)

Személyes ügyfélszolgálat: munkanapokon, hétfőtől péntekig 08:00-16:00
 6000 Kecskemét Szolnoki út 23.

Tárhely földrajzi elhelyezkedésé: Magyarország

Őrzési ideje, helye: Klimatizált szerver termekben a nap 24 órájában


10.) Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.


11.) Változások/módosítások

-A Magyar Hosting Kft hatályát veszti és a  Websupport Magyarország Kft.-re modusul 2021 október 1. napjával
-A Websupport Magyarország Kft. 2023.04.01. napjától hatályát veszti és Profitárhely Kft-re módosul.


1. számú melléklet

12.) Vonatkozó jogszabályok

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról 


13.) Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Varga Jácint egyéni vállalkozó - Net Világ Technology - 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26. illetve a tartalmak esetében a Top- Dinner Bt. 3534 Miskolc Állomás út 1-3Miskolc, 2023. április 23.


Net Világ Technology 
Top Dinner Bt
.
AdatkezelőMegjegyzés

Ez a dokumentum a Konyhamester CMR 1.2 szoftver hozta létre. Ez nem egy automatikusan generált dokumentum. Ennél fogva a szoftver készítői a dokumentum tartalmáért jogi felelőség nem terheli. 
Net Világ Technology© - Varga Jácint & Varga Dávid jogtulajdonos szerzői technológiai jogát képzik! Minden jog fenntartva! Telephely: 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26.  

Net Világ | AllSafe WAAP | AllSafe WAAP Jogok | Technology | Tudásbázis| Ügyfélportál